Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Σύντομη Περιγραφή
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Δειτε περισσότερα στη σελίδα της ΔΠΑ
Ιστοσελίδα