Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Σύντομη Περιγραφή
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ιστοσελίδα