Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Σύντομη Περιγραφή
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Δειτε περισσότερα στη σελίδα της ΔΠΑ
Ιστοσελίδα
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Σύντομη Περιγραφή
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ιστοσελίδα
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Σύντομη Περιγραφή
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Ιστοσελίδα
ΕΣΠΑ
Όνομα
Σύντομη Περιγραφή
Προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ενημερωθείτε για τις νέες δράσεις ΕΣΠΑ τους δικαιούχους και τις παροχές
Ιστοσελίδα