Κρατικά Προγράμματα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Σύντομη Περιγραφή:
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Δειτε περισσότερα στη σελίδα της ΔΠΑ
Ιστοσελίδα:
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Σύντομη Περιγραφή:
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ιστοσελίδα:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Σύντομη Περιγραφή:
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ
Σύντομη Περιγραφή:
Προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ενημερωθείτε για τις νέες δράσεις ΕΣΠΑ τους δικαιούχους και τις παροχές
Ιστοσελίδα: