Κρατικά Προγράμματα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Σύντομη Περιγραφή: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Δειτε περισσότερα στη σελίδα της ΔΠΑ
Ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr/
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Σύντομη Περιγραφή: Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ιστοσελίδα: http://www.gsrt.gr/
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Σύντομη Περιγραφή: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Ιστοσελίδα: http://www.ekt.gr/
ΕΣΠΑ
Σύντομη Περιγραφή: Προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ενημερωθείτε για τις νέες δράσεις ΕΣΠΑ τους δικαιούχους και τις παροχές
Ιστοσελίδα: https://www.espa.gr